Kazakistan’da İlaç Serileştirme ve İzlenebilirlik Uygulamaları

Kazakistan’da İlaç Serileştirme İçin Yapılan Çalışmalar

Gereklilik ve şartlar, çizelgede tekrar bir düzenleme yapılmasına neden olabilir.

Kazakistan Serileştirme Uygulamalarına All-In-One Çözümler

--

--

Traceability solutions for pharmaceutical, food, agrochemical, cosmetics, explosive and medical device industries

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VISIOTT Traceability Solutions

VISIOTT Traceability Solutions

5 Followers

Traceability solutions for pharmaceutical, food, agrochemical, cosmetics, explosive and medical device industries